Tip om svindel – opfølgning på marts' dilemma

Faglig nyhedI marts-dilemmaet modtog du et tip fra en tidligere ansat hos din kunde om, at kundens direktør tillod, at der blev pyntet på returvarer (avancerede måleinstrumenter), som blev gensolgt som nye. Nedenfor fremgår det, hvordan 51 respondenters svar på dilemmaet fordelte sig.

Om revisorRevision

Dilemmaet i marts vedrørte en situation, hvor revisor fik et ”tip om svindel” fra en tidligere medarbejder hos en revisionskunde. Dilemmaet havde følgende ordlyd:

Tip om svindel

Du er revisor for en industrivirksomhed, der producerer avancerede måleinstrumenter. En tidligere ansat i virksomheden blev fyret for to måneder siden og henvender sig telefonisk til dig med en oplysning om, at han ved, at direktøren fra tid til anden har tilladt, at virksomheden sælger returnerede instrumenter videre til andre kunder. De returnerede produkter bliver pudset op, hvorefter de sælges som nye og til listepris.

Læserne blev spurgt om, hvilken svarmulighed de mest sandsynligt ville vælge. De modtagne 51 svar fordeler sig således mellem de seks oplistede muligheder.

1 Ingenting 4
2 Ingenting ud over at udforme yderligere revisionshandlinger om returvarer  16
3 Du underretter bestyrelsen herom og udformer yderligere revisionshandlinger om returvarer 7
4 Du henvender dig til direktøren med påstanden og udformer yderligere revisionshandlinger om returvarer 11
5 Du henvender dig til direktøren med påstanden, underretter bestyrelsen herom og udformer yderligere revisionshandlinger om returvarer 13
6 Du underretter bestyrelsen herom og indgiver politianmeldelse ud fra påstanden   0


Det er velbegrundet, at langt de fleste, 47 af 51 respondenter, vil udforme yderligere revisionshandlinger om returvarer. Sådanne handlinger kan medvirke til at afklare, om der er ”noget om snakken”: Bliver returvarer rent faktisk ”pyntet op” og solgt som nye?

Det er derimod lidt sværere at forestille sig, at revisor helt kan undlade at reagere, sådan som fire respondenter foreslår det, jf. svarmulighed nr. 1.

Hertil er det også velbegrundet, at ingen har fundet basis for at indgive politianmeldelse, jf. svarmulighed nr. 6. Kravene til at udløse revisors reaktionspligt efter revisorlovens § 22, hvor revisor under sit arbejde skal ”indse”, at der kan foreligge økonomisk kriminalitet af grov karakter, er langt fra opfyldt.

Svarmulighederne 2-5 kan alle være begrundede reaktioner.

Nr. 2 og 3 med samlet 23 respondenter har det til fælles, at direktionen ikke underrettes. Dette kan begrundes med, at direktøren potentielt kunne komme under mistanke og derfor ikke skal have mulighed for at foretage tilsløring. Nr. 2 adskiller sig fra nr. 3 ved, at 16 respondenter ikke vil underrette overhovedet, mens 7 vil underrette bestyrelsen.

De 24 respondenter, der vælger nr. 4 eller 5, vil derimod underrette direktøren, og de 13 hertil også bestyrelsen. Det taler for disse svar, at direktøren måske kan bidrage med oplysninger, der giver udformningen af de yderligere revisionshandlinger retning. På den anden side skal underretningens form være så upræcis, at den undgår at motivere direktøren til at tilsløre kritiske forhold, hvis der i øvrigt måtte være ”behov” herfor.

Personligt foretrækker jeg svarmulighed nr. 2. Den giver mulighed for at afdække, om der er et problem at gå videre med, før ledelsen eventuelt underrettes. Det kan jo ikke udelukkes, at den tidligere medarbejders whistleblowing skyldes, at ”rønnebærrene er blevet sure”, og at den derfor viser sig at være ubegrundet. Det er måske den tankegang, der ligger bag de fire respondenters beslutning om intet at foretage sig.

Hvis det viser sig, at der er noget at komme efter, vil det nok være bestyrelsen, der skal underrettes. Og hvis de yderligere revisionshandlinger får revisor til at ”indse”, at der er begået økonomisk kriminalitet af tilstrækkeligt grov karakter, skal revisorlovens § 22 herom iagttages.

Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive til Lars Kiertzner, lkr@fsr.dk.

 

Primo april bringer vi et nyt dilemma med svarmuligheder. Husk at bruge to minutter på at læse og krydse af!

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149