Opfølgning på julemånedens dilemma – Viden om en klients forhold ved revision af regnskabet for en anden klient

Faglig nyhedTavshedspligt er et af revisorprofessionens adelsmærker. I casen i december var udfordringen, at revisor besad fortrolig viden fra sin revision af regnskabet for en klient, som kunne få stor betydning for en anden revisionsklient. Vi modtog fire gode indlæg om dilemmaet, der inddrages i diskussionen nedenfor. Det fremgår heraf, at revisor ikke kan undgå udfordringer. Dette er netop karakteren af et ”rigtigt” dilemma.

Om revisorRevision

Julemånedens dilemma var således:

En af dine mangeårige klienter inden for detailhandlen, Jensen ApS, har økonomiske problemer. Likviditeten er meget anstrengt, og der er risiko for, at selskabet må lukke.
Du har deltaget i et møde hos banken med det formål at få udvidet kassekreditten. Banken var ikke positiv.
Kort efter sidder du og er i gang med den afsluttende revision hos en anden klient, Hansen A/S, der er grossist. Hansen A/S har et meget stort tilgodehavende hos Jensen ApS. Hvis Hansens tilgodehavende ikke kommer i kassen, havner selskabet i økonomiske vanskeligheder og må måske lukke.

Vi modtog fire gode indlæg til dilemmaet, som er inddraget nedenfor.

Hovedproblemet er naturligvis, at revisor står i et svært og tæt på umuligt valg mellem at bryde sin tavshedspligt om den nødlidende klients forhold eller at se bort fra denne viden og dermed risikere at afgive en revisionspåtegning for den anden klient, som meget vel kan vise sig at være væsentligt forkert. Under alle omstændigheder ligger det imidlertid fast, at tavshedspligten ikke må brydes.

Muligheden for at færdiggøre revisionen hos den anden klient uden videre og uden hensyntagen til revisors viden om den nødlidende klient er ikke attraktiv. Revisorer vil have det skidt med at afgive revisionspåtegninger, som de allerede på forkant ved med stor sandsynlighed kan vise sig at være forkerte.

Det kunne alternativt tænkes at håndtere situationen ved at færdiggøre revisionen hos den nødlidende klient først, hvorefter konklusionen ville blive offentligt tilgængelig viden, som kan benyttes forud for afslutningen af revisionen hos den anden klient. Dette er dog besværliggjort af dilemmaets oplysning om, at revisionen hos den anden klient er ”afsluttende”.

En tredje mulighed til overvejelse er, om den anden klient kan gøres opmærksom på forholdet på en subtil måde, der ikke indebærer brud på tavshedspligten. Det kan selvfølgelig ikke helt udelukkes under konkrete omstændigheder.

Hertil blev det foreslået at overdrage revisionen af den anden klient til en medpartner i revisionsvirksomheden. Uden at videregive den belastende viden, men måske med en instruks om, at revisor skal være særligt opmærksom på debitorer under sin revision. Det forekommer dog mindre hensigtsmæssigt under henvisning til, at den nye revisor i så fald får overdraget en opgave med stor risiko for en fejlagtig konklusion, at det er nødvendigt at dosere sandheden som begrundelse for overdragelsen, og endelig at revisionsvirksomheden som sådan til en vis grad står på mål for alle de revisionspåtegninger, der afgives igennem den.

Den sidste og ultimative mulighed er at fratræde som revisor hos den anden klient. Den konkrete begrundelse herfor kan naturligvis hverken oplyses over for klienten eller den tiltrædende revisor. Begrundelsen kan kun gives generelt om, at revisor i modsat fald ikke kan håndtere sin tavshedspligt. En fratræden i utide kan dog være sent i forløbet og medføre yderligere omkostninger, hvilket vil forekomme uforståeligt og urimeligt for klienten.

Det fremgår, at enhver fremgangsmåde giver revisor udfordringer. Dette er netop karakteren af et ”rigtigt” dilemma.

Uanset hvilken fremgangsmåde der vælges, kan revisor naturligvis ikke give urigtige oplysninger (nødløgne mv.). Det kan være nødvendigt at dosere sandheden, men naturligvis ikke at kombinere den med usandheder.

Du er velkommen til at sende kommentarer til ovenstående til lkr@fsr.dk.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149