Nr. 5 Revisorernes aktive rolle i bekæmpelse af korruption

Værdien af revision

Af Jens Otto Damgaard, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer

Målt på misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse i den offentlige sektor og blandt virksomheder er Danmark det land i verden, der kan bryste sig af titlen som verdens mindst korrupte land. Hvert år udgiver Transparency International et indeks over, hvor megen korruption der er i forskellige lande. Danmark har i alle årene ligget helt i toppen som et af de lande i verden med mindst korruption. Det er baggrunden for, at Danmark internationalt ofte bliver fremhævet som foregangsland.

Alligevel ser vi fra tid til anden enkeltstående eksempler på korruption og bestikkelse herhjemme. I visse andre lande er korruption og bestikkelse imidlertid en del af forretningskulturen. Og i sportsverdenen har vi de seneste år set flere eksempler på korruption og bestikkelse, eksempelvis i FIFA og omfattende matchfixing. I Danmark er korruption og bestikkelse decideret forbudt. Går man et par årtier tilbage var holdningen anderledes. Dengang var det lovligt at betale bestikkelse til udenlandske embedsmænd og myndigheder med det formål at fremme behandlingen af ens sag, eksempelvis en byggetilladelse eller godkendelse af et produkt. Det er der ikke længere, og bestikkelse selv i lande hvor dette er udbredt, er på ikke længere accepteret som en naturlig del af at drive forretning.

Det hænger givet vis sammen med en generel holdningsændring, som har sin rod i en erkendelse af, at korruption har vidtrækkende negative samfundsmæssige konsekvenser. Korruption reducerer gennemsigtigheden. Korruption medfører økonomisk tab. Og korruption tærer på tilliden. Der har de senere år været et stigende fokus på disse negative konsekvenser af korruption, og det er også baggrunden for, at den europæiske revisorforening, Accountancy Europe på det seneste medlemsmøde havde sat spørgsmålet om korruption på dagsordenen. I den forbindelse blev spørgsmålet rejst, hvad revisorernes rolle kan, skal og bør være.

Afsættet for drøftelserne var et oplæg fra Transparency International, som havde det klare budskab, at der blandt de fleste interessenter er en klar forventning om, at revisorerne både kan, skal og bør spille en aktiv rolle i bekæmpelse af korruption, og der var en forventelig – og fra den kant – ikke-overraskende kritik af, at revisorbranchen ikke investerer nok i at udvikle metoder til at bekæmpe korruption.

Nu er det ikke revisors ansvar at sikre, at virksomheden bliver drevet ordentligt. Det er ledelsens. Men revisor har en funktion og spiller en aktiv rolle. I dag er revisor forpligtet til at påse, at ledelsen overholder gældende lovgivning. Heri ligger en forpligtelse til at fremhæve det i påtegningen, hvis revisor bliver opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med revisionen. Men det kan være vanskeligt at opdage korruption og bestikkelse, hvilket formentlig er baggrunden for, at der er den kæmpe forventningskløft, som Transparency International gav udtryk for.

Der er ikke nogen tvivl om, at den teknologiske udvikling betyder, at revisor i dag har større muligheder for at gå i dybden i revisionsforløbet og identificere forhold, som kalder på yderligere undersøgelser. Men hvis revisor skal spille en mere aktiv rolle, bør det ske i samarbejde med bestyrelsen og revisionsudvalget qua den rolle de spiller i forhold til virksomhedens corporate governance og generelle renommé.

Det kræver dialog – og måske også regulering. Der er de seneste år indført whistleblowerordninger i forskellige sammenhænge. Effekten heraf er ikke kortlagt, og det er vanskeligt for nuværende at bedømme, om man skal gå videre af den vej. Nogen har foreslået etablering af ”etiske hotlinjer” som et alternativ.

Vi er som branche og forening åbne over for dialog og forslag, som kan være med til at bekæmpe korruption og bestikkelse, og vi påtager os gerne en aktiv og veldefineret rolle. Men vi kan ikke gøre det alene – det kræver involvering og opbakning fra såvel virksomhederne som politikerne.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198