Nr. 4 Effektiv kvalitetskontrol er risikobasere

Værdien af revision

Af Jens Otto Damgaard, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer

Revisorerne spiller som offentlighedens tillidsrepræsentant en central rolle i forhold til at sikre tilliden til de finansielle informationer, som kapitalmarkederne og samfundsøkonomien bygger på. Tillid mellem virksomheder, institutioner og myndigheder er kernen i al økonomisk aktivitet. Derfor er det afgørende, at långivere, investorer, offentlige myndigheder og andre interessenter kan fæste lid til, at kvaliteten af det arbejde revisorerne udfører er høj, og at revisorerne udfører deres opgaver med omhu. En effektiv kvalitetskontrol spiller i den forbindelse en vigtig rolle.

Med den seneste ændring af revisorloven i 2016 blev kontrollen med kvaliteten i revisorbranchen ændret markant. Fra at have været traditionel mekanisk kvalitetskontrol med tjeklister vil kontrollen fremover være risikobasseret med fokus på de steder, hvor risikoen for og ved fejl er størst. Både når det gælder udvælgelse af revisionsvirksomheder til kontrol og udtagning af enkelte sager. Det er en fornuftig udvikling, der trækker i retning af en mere effektiv kontrol, og det bør være et målepunkt, at få gjort effektivt op med de bevidstløst mekaniske metoder, som kendetegnede det ”gamle” tilsyn, og rette indsatsen der, hvor det har det største finansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis der sker fejl.

Risikoindikatorer spiller frem over en stor rolle i kvalitetskontrollen. Det er fornuftigt, at bruge den viden om revisionsfirmaerne, man har opsamlet igennem årene, og ny teknologi gør det nemmere at bearbejde og anvende den viden proaktivt. Erhvervsstyrelsen har i deres nye strategi ambitioner om et mere digitaliseret og datadrevet tilsyn. Det er en god ambition, som vi bakker op om. I den forbindelse har vi også en forventning om, at revisionsfirmaernes investering i effektive kvalitetsstyringssystemer og god adfærd vil belønne sig. Revisionsvirksomheder med en stærk intern kontrol og opfølgning samt en god historik bør ”slippe billigere”.

Erhvervsstyrelsen, som nu er den ansvarlige tilsynsmyndighed, har sat en række pejlemærker for deres arbejde. Vigtige pejlemærker er ambitionen om åbenhed, dialog og interessentinddragelse. Det er afgørende for at sikre en effektiv kvalitetskontrol, at der er en løbende dialog mellem Erhvervsstyrelsen, de enkelte revisionsvirksomheder og branchen. Og det går begge veje. De internationale netværk er i forvejen underlagt international kontrol af deres revisionsopgaver og har opbygget omfattende interne kvalitetsstyringssystemer til at forebygge, at der sker fejl. Det bør kunne inspirere Erhvervsstyrelsen. Omvendt får Erhvervsstyrelsen vigtig viden og samler erfaring i forbindelse med det løbende tilsynsarbejde, som det kan være relevant at dele med revisionsvirksomhederne og foreningen for at forebygge fejl.

I foreningen er vi optagede af gensidig åbenhed og løbende dialog – og allerhelst på forkant. Vi har sat barren højt, når det gælder kvaliteten i revisorernes arbejde, og det har konsekvenser ikke at leve op til de høje standarder, vi gerne vil kendes på. Derfor er det vigtigt for det forebyggende arbejde i foreningen, at der er en tæt dialog, så vi har de bedste forudsætninger for at vejlede og bistå vores medlemmer i deres kvalitetsarbejde.

Hvad betyder den nye strategi for omkostningerne ved kvalitetskontrollen? Et er ambitionen om en stærk og effektiv kvalitetskontrol, den bakker vi op om. Noget andet er ambitionen om et økonomisk effektivt drevet tilsyn, som er et af syv generelle krav til Erhvervsstyrelsens virksomhed, men som der ikke er sat særlig mange ord på i strategien. I forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov og introduktionen af det risikobaserede tilsyn er der lagt op til, at der skal ske besparelser på 18 millioner kroner årligt i takt med at færre virksomheder udtages til kontrol. Dertil kommer, at forventeligt færre virksomheder indbringes for Revisornævnet, hvilket bør medføre et yderligere fald i gebyrerne. Så i revisorbranchen har vi en klar forventning om, at udgifterne til kvalitetskontrollen skal falde markant de kommende år.

Erhvervsstyrelsens ny strategi for tilsynet med revisorbranchen er foranlediget af de ændringer i regelgrundlaget, der blev indført i forbindelse med ændringen af revisorloven i 2016. Det var velkomne og tiltrængte ændringer, som har bragt balance og rimelighed i både kvalitetskontrollen og sanktionssystemet. Som repræsentant for revisorbranchen har det høj prioritet at følge med i, at lovens gode intentioner bliver ført ud i livet – ikke bare i ord, men også i handling.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198