Aftale om overgangsordning for virkninger af IFRS 9 på kapitalkrav

Faglig nyhedEUs lovgivende myndigheder indgår politisk aftale om dele af reformpakken for banker – en lovpakke, der anses som værende den mest ambitiøse inden for den europæiske banksektor. Aftalen omfatter blandt andet en overgangsordning på fem år for påvirkning af kapitalkrav for banker i forbindelse med implementeringen af IFRS 9.

Virksomhedsret

Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen har den 25. oktober 2017 indgået politisk aftale om ændring af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv. (bank recovery and resolution directive, BRRD) også kaldet EUs krisehåndteringsdirektiv samt direktiv og forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, CRD/CRR. Aftalen er et led i Kommissionens igangværende arbejde med at reducere risikoen i den europæiske banksektor. Kommissionen vurderer, at ændringerne er et væsentligt skridt i bestræbelserne på en fælles europæisk bankunion.

IFRS 9 – overgangsordning for påvirkning af kapitalkrav for banker
Den internationale regnskabsstandard IFRS 9 om finansielle instrumenter træder i kraft pr. 1. januar 2018. De skærpede krav i IFRS 9 kan potentielt skade bankernes udlånsevne, ligesom der er frygt for eventuelle forstyrrelser på markederne for statsobligationer. Mere specifikt er der risiko for, at implementeringen af IFRS 9 vil medføre, at nogle europæiske banker ikke vil kunne overholde de gældende solvenskrav. EUs lovgivende myndigheder har derfor besluttet at indføre en overgangsordning på fem år, hvor bankerne har mulighed for at tilpasse sig de skærpede virkninger på kapitalkrav ved implementeringen af IFRS 9.

Overgangsordningen er alene gældende i relation til bankernes forpligtelse til at overholde solvenskravene, hvorfor bankerne ligesom andre finansielle og børsnoterede virksomheder skal anvende IFRS 9 ved indregning og måling af finansielle instrumenter i regnskabet pr. 1. januar 2018.

Nye regler om konkursordenen
Finanstilsynet har den 9. november 2017 udsendt et høringsudkast med forslag om ændring af en række love inden for den finansielle sektor, hvilket blandt andet omfatter en førtids-implementering af den netop indgået aftale om ændring af EUs krisehåndteringsdirektiv.

Tilliden til den finansielle sektor præges i høj grad af aktørernes, herunder bankernes mulighed for at absorbere tab. Når banker efter gældende ret udsteder usikrede gældsinstrumenter behandles disse som simple krav efter konkurslovens § 97, medmindre kravet er efterstillet i henhold til parternes kontrakt. Ændringen af krisehåndteringsdirektivet medfører – jf. Finanstilsynets høringsudkast – en ny kreditorklasse for de usikrede gældsinstrumenter, der herefter tager plads i konkursordenen efter øvrige fordringer i medfør af konkurslovens § 98.

De nye regler skaber således yderligere klarhed om konkursordenen, ligesom det skaber større sikkerhed for, at simple og øvrige kreditorer ikke i samme grad som tidligere lider tab ved restrukturering, afvikling eller konkurs i banker.  

Kommissionen vurderer, at aftalen giver bankerne bedre forudsætninger for overholdelse af Financial Stability Board, FSB’s, internationale tilsynsstandarder, total loss-absorbing capacity, TLAC, der gælder fra 2019. Baselkomiteen for banktilsyn har udpeget 30 banker, som skønnes at have stor betydning for stabiliteten i den finansielle sektor. De 30 banker er omfattet af tilsynsstandarderne, som blandt andet indeholder krav om kapital- og gearingsforhold.    

Baggrunden for de ovenstående ændringer er Kommissionens forslag til EU-reformpakken for banker i november 2016.

Den endelig tekst med ændringerne forventes at blive underskrevet i forbindelse med Europa-Parlamentets plenarmøde den 29. november 2017.

Kommissionens pressemeddelelse af 25. oktober 2017 kan læses her.

Faktablad om EU-reformpakken for banker i november 2016 kan læses her.

Finanstilsynets høringsudkast om forslag til lov om ændring af finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love kan læses her. 

 

 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044