Status på 17 punktsplan

FSR - danske revisorer har udarbejdet 17 forslag, som alle på hver deres måde kan være med til at støtte op om at forbedre kvaliteten i branchen. I det understående, finder du en oversigt over status på de 17 forslag til forbedringer.

Kvalitet

Oversigten indeholder FSR - danske revisorers 17 punktsplan for bedre kvalitet i revisorbranchen. Oversigten indeholder ligeledes en status på de 17 forslag til forbedringer.
Nederst på siden finder du en oversigt over ikonernes betydning.

Overskrifter og underemner

Beskrivelse af forslag Status - forventet gennemført  Status - illustrativ 
FSR - danske revisorers hjælp til medlemmernes kvalitet  

1. Oprettelse af "kvalitetskorps",
der rejser rundt og
hjælper kolleger med kvalitetsproblemer 

Oprettelse af
"kvalitetskorps", som
kan yde medlems-
virksomhederne
bistand, fx i forhold
til deres brug af kvalitetsstyringssystem
og parathedstjek til kvalitetskontrol, samt
tilbyde at udføre den
interne kvalitets-
kontrol. 

Der er udarbejdet notat
om konceptet, som er
sendt til videre
behandling.
Erhvervsstyrelsen og Revisortilsynet har
lovet at stille sig til
rådighed for
eksempelvis
afholdelse af kurser. Konceptet er
godkendt og vedtaget
af bestyrelsen i juni
2014. Projektet er
gennemført og
korpset kommer i
drift i efteråret 2014. 

 

2. Særlig indsats for
at afhjælpe
udfordringer
hos små revisions-virksomheder

Oprettelse af
fokusgruppe bestående
af enkeltmands-
virksomheder, der
skal komme med forslag til, hvorledes de små virksomheder kan
hjælpes for at løfte
kvaliteten.
Der er afholdt møde i fokusgruppe i
december 2013.
Konceptet er
gennemført. Det
overvejes at etablere
et permanent netværk. 
 

 

3. Virksomhedsportal
for SMV-revisorer,
der søger kontakt med hinanden

Oprettelse af en
"Virksomhedsportal",
hvor små og mindre 
revisionsvirksomheder
kan søge andre revisions-virksomheder,
der vil gå sammen i erfa-grupper, kontor-
fællesskaber, 
netværk eller et endnu
tættere samarbejde.

Gennemført ultimo 2014 under navnet Revisorforum.   

 

4. Værktøjer m.m. på regnskabsområdet Fokus på brugen af
værktøjer m.m. på regnskabsområdet til
hjælp for de revisorer,
der opstiller regnskab
for deres kunder. 

Der har været løbende
faglige nyhedsmails
med fokus på regnskabskontrollen, 
herunder typiske fejl og mangler der konstateres i årsregnskaber, bl.a. for regnskabsklasse B. Konceptet er gennemført.

 

 

5. Flere møder for medlemmerne med
kvalitet på dags-
ordenen
Flere medlems-,
erfa- og lokal-
foreningsmøder, der
er målrettet mod kvalitetsdagsordenen.
Der vil være løbende opgaver. Der er i starten af 2014 allerede afholdt en lang række medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor hovedemnet har været kvalitet. Konceptet er gennemført, men det forventes, at der fortsat vil blive afholdt medlemsmøder løbende.   

6. Analyser af
problemerne for
at opnå bedre kvalitet
Der bør iværksættes
analyser, som nærmere kortlægger, hvilke
fejl som begås, og i
hvilke situationer de
optræder, for mere
målrettet at kunne
imødegå dem. 
Gennemført ultimo 2014.  
7. Erfarings-opfølgning
og evaluering af PIE-kontrollen i 2013
I 2013 blev den nye
kontrol af revisionsvirksomheder
med kunder af
særlig offentlig
betydning gennemført.
Der bør ses på, hvilke erfaringer som kan
uddrages, om
kontrollen bør
evalueres.  
Evaluering blev gennemført i foreningen medio maj. Der har været afholdt møde med kvalitetsudvalg, sekretariatet, Erhvervsstyrelse og Revisortilsynets sekretariat. Konceptet er gennemført.  

 

 

Krav til FSR - danske revisorers medlemmers kvalitet     
8. Betingelse for medlemskab af 
foreningen på
grundlag af en "due diligence"-analyse  
Forinden en revisionsvirksomhed
kan blive medlem af foreningen, skal der 
udføres en "due
diligence"-analyse
af virksomheden,
der blandt andet
afdækker, hvilke kvalitetsstyrings-
system virksomheden anvender, og om der
ved den seneste kvalitetskontrol har
været bemærkninger
til systemet, ligesom oplysninger om netværksforhold og tilrettelæggelse af
intern kontrol skal
indgå i analysen. 
Konceptet er gennemført ultimo 2014. 'Due diligence'-analysen findes på FSR's hjemmeside ved tilmelding af ny virksomhed som medlem.  
9. Foreningskontrol af medlemmer, som har
fejl i kvalitets-
kontrollen
Hvis et medlem 
"dumper" i kvalitetskontrollen,
enten fordi kvalitets-
styringssystemet er mangelfuldt eller
ikke benyttes
tilstrækkeligt, skal
der sættes ind med
vejledning og 
kontrol af, om der
sker forbedringer af kvalitetsstyringen.  
Gennemført ved vedtægtsændring ultimo 2014.  
10. Foreningskontrol
af medlems-
virksomhedernes
interne kontrol 
Dokumentation for
intern kontrol skal
sendes til foreningen. 
Gennemført ved vedtægtsændring ultimo 2014.  
11. Eksklusion af revisionsvirksomhed fra FSR - danske
revisorer efter én
eller flere kvalitetskontroller
med alvorlige fejl 
Hvis én eller flere kvalitetskontroller
viser alvorlige fejl
eller mangler, der
betyder, at en medlemsvirksomhed
ikke har et
tilfredsstillende kvalitetsstyrings-
system eller benytter
det korrekt, kan
bestyrelsen træffe
beslutning om
eksklusion fra
foreningen.  
Gennemført ultimo 2014. Der er nu hjemmel hertil i vedtægterne.   
12. Eksklusion af revisor/
revisionsvirksomhed fra FSR - danske revisorer efter én eller flere alvorlige revisornævnsbøder 
Hvis et medlem/
medlemsvirksomhed
får én eller flere
sanktioner i form af
alvorlige bøder i Revisornævnet for
grove overtrædelser
af reglerne i revisorlovgivningen,
kan bestyrelsen træffe beslutning om
eksklusion fra
foreningen.  
Gennemført ultimo 2014. Der er nu hjemmel hertil i vedtægterne.  
Forslag til skærpede krav i revisorlovgivningen        
13. Aflæggelse af prøve, hvis kvalitetskontrollen tre gange i træk ikke bestås Hvis resultatet af kvalitetskontrollen
tre gange i træk
medfører en bøde
fra Revisornævnet,
skal revisor bestå
en prøve for at
beholde godkendelse.
Kræver en
lovændring. 
Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen, som har meddelt, at forslagene vil indgå i drøftelser med foreningen i forbindelse med implementeringen af den nye EU-lovgivning. Konceptet forventes gennemført ultimo 2015.   
14. Lovkrav om gennemsigtighed vedrørende kvalitetskontrol

Den gennemsigtigheds-bestemmelse
om resultatet af kvalitetskontrollen,
som følger af
vedtægterne for
FSR-danske revisorer,
skal gælde for alle godkendte revisionsvirksomheder. Kræver en lovændring. 

Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen, som har meddelt, at forslagene vil indgå i drøftelser med foreningen i forbindelse med implementeringen af den nye EU-lovgivning. Konceptet forventes gennemført ultimo 2015.   
15. Efteruddannelses-krav om brug af kvalitetssikrings-
systemer

Efteruddannelseskrav
om brug af kvalitetssikrings-
systemer. 

Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen, som har meddelt, at forslagene vil indgå i drøftelser med foreningen i forbindelse med implementeringen af den nye EU-lovgivning. Konceptet forventes gennemført ultimo 2015.   
16. Mere proportional kvalitetskontrol Kvaliteten hos de helt små revisions-virksomheder, der alene har små og mindre kunder, bør fremover måles mere proportionalt i forhold til de opgaver, virksomhederne løser. 

Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen og Revisortilsynet. Drøftelser om mere proportional kvalitetskontrol er indledt i foråret 2014. Sekretariatet har i maj udfærdiget et oplæg til mere proportional kvalitetskontrol - oplægget indgik i høringssvar til tilsynets retningslinjer. FSR's forslag blev kun deltvist fulgt af tilsynet (færre stikprøver). Konceptet forventes gennemført ultimo 2015.  

 
17. Oplysning om resultat af fornyet kontrol  Oplysning i Revisortilsynets redegørelse om resultatet af fornyet kontrol.  Revisortilsynet overvejer p.t. om oplysninger om den fornyede kontrol skal indgå i Revisortilsynets redegørelse fra 2013. Konceptet forventes gennemført ultimo 2015.    

 

 Projektet er gennemført, afrapporteret og godkendt af styringsgruppen

 Projektet kører tilfredsstillende

 

 Projektet er stødt ind i udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed

  

 Projektet er underlagt betydelige udfordringer

  Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791