IFRS 3 som fortolkningsgrundlag for regler om virksomhedssammenslutninger efter årsregnskabsloven

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har i en udtalelse præciseret, i hvilke situationer IFRS 3 fremover skal anvendes ved regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger.

Regnskab

EU’s regnskabsdirektiv og årsregnskabsloven indeholder kun en relativt overordnet regulering af, hvordan virksomhedssammenslutninger skal behandles regnskabsmæssigt.

I lovbemærkninger til lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af en række bestemmelser i årsregnskabsloven blev det bebudet, at Erhvervsstyrelsen ville udarbejde en vejledning, som skulle tydeliggøre, hvornår bestemmelserne i IFRS 3 kan anvendes ved fortolkning af årsregnskabslovens overordnede bestemmelser. Herunder skulle Erhvervsstyrelsen give eksempler på, hvilke virksomhedssammenslutninger der kan anses for så simple, at de kan gennemføres regnskabsmæssigt alene baseret på lovens rammebestemmelser.

Erhvervsstyrelsens præciseringer foreligger nu i form af ”Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3)", marts 2018. Udtalelsen er i høj grad baseret på IFRS 3 om Virksomhedssammenslutninger, dvs. på langt de fleste punkter er IFRS 3 hermed fortolkningsgrundlag for regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger efter årsregnskabsloven. FSR – danske revisorer har via foreningens Regnskabsudvalg og via Regnskabsrådet deltaget i forarbejdet til den nu udsendte udtalelse, og foreningen har længe set frem til udtalelsen, da mange har efterspurgt præciseringer på området.

I udtalelsens afsnit 3 beskrives dog situationer, hvor det ikke er nødvendigt at anvende IFRS 3 som vejledning ved virksomhedssammenslutning, nemlig såkaldte ukomplicerede sammenslutninger. Ved ukomplicerede sammenslutninger vil overholdelse af alle kravene i IFRS 3 ikke give et væsentligt anderledes resultat, end hvad der opnås ved brug af de overordnede bestemmelser i loven. I øvrigt peger Erhvervsstyrelsen på, at det altid er relevant at iagttage det almindelige væsentlighedskriterium. Dette betyder, at de komplicerede regler i IFRS 3 alene er relevante, hvor det får væsentlig betydning for årsregnskabets udvisende. Det er således fx ikke påkrævet at identificere alle de immaterielle aktiver, som kan identificeres, og indregne disse særskilt. Det er alene påkrævet at identificere immaterielle aktiver, som er væsentlige, og hvor en udskillelse fra goodwill vil få en væsentlig betydning for resultatopgørelsen og/eller egenkapitalen.

Det anføres i udtalelsen, at når der er tale om virksomhedssammenslutninger, er årsregnskabslovens bestemmelser ens, uanset regnskabsklasse.

Udtalelsen finder anvendelse på virksomhedssammenslutninger, som finder sted 1. juli 2018 eller senere. Udtalelsen kan også anvendes for tidligere virksomhedssammenslutninger, fx de, der fandt sted i 2017, hvor der endnu ikke er aflagt årsrapport, og den kan anvendes med tilbagevirkende kraft, når dette sker systematisk og konsekvent i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven.

Læs udtalelsen fra Erhvervsstyrelsen her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126