Åbenlyst gennemgående mangel på revisionsplanlægning samt et manglende forbehold

Faglig nyhedI nedenstående sag sanktioneres åbenlys manglende planlægning i alle tre kontrolsager samt manglende forbehold for, at der ikke var givet noteoplysning om personaleomkostninger. Overtrædelserne lå over niveauet for mindre førstegangsforseelser – bøde på 30.000 kroner. Afgørelsen kan begrundes med, at planlægningen helt åbenlyst var mangelfuld.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 34/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 5. februar 2016 i forlængelse af en kvalitetskontrol i 2014. Kendelsen blev afsagt den 21. november 2016.

Nævnets afgørelse lagde vægt på, at revisor i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger i alle tre kontrolsager ikke havde udarbejdet en revisionsplan, og herunder ikke foretaget en væsentligheds- og risikovurdering ud fra konkrete forhold i de pågældende tre selskaber, og dermed havde tilsidesat god revisorskik.

I sammenhængen forekommer det særligt iøjnefaldende, at revisor ikke havde fokuseret på et holdingselskabs væsentlige US datterselskab (17 % af holdingselskabets balancesum), der var forbundet med oversete, men åbenlyse risici for væsentlig fejlinformation. Revisor havde således ikke forholdt sig til de særlige forhold, der gjaldt for datterselskabet, herunder hvilke relevante revisionshandlinger der burde udføres for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende indregning og måling. Revisor havde ikke forholdt sig til datterselskabets aktiver (herunder efter det oplyste 50 % af en vingård, hvor den anden 50 % interessent var nødlidende, hvorfor vingården blev sat til salg), ligesom revisor ikke havde taget stilling til, om lokal US regnskabspraksis var i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis.

Planlægningen var generisk ligeså mangelfuld i de andre to kontrolsager, herunder et mindre vognmandsfirma, hvor kontrollen vedrørte revisionen af 2010 regnskabet, der var udvalg fra den interne overvågning.

I vognmandsfirmaet blev der hertil givet medhold i, at der burde have været taget forbehold i regnskaberne for 2010-2013 for manglende notespecifikationer af personaleomkostninger (de udgjorde en klart væsentlig post på mere end 10 mio. kr. årligt) og hertil for, at goodwill blev afskrevet over femten år, uden at der var givet den dagældende krævede begrundelse for en afskrivningsperiode, der oversteg fem år.

Som klagen var formuleret bortfaldt sanktionen for det manglende forbehold om goodwill imidlertid i medfør af princippet i straffelovens § 3 om lempelser i grundlaget for strafbarhed fra gernings- til pådømmelsestidspunkt: Efter den store ændring af årsregnskabsloven i 2015 skal der som udgangspunkt altid redegøres for valg af afskrivningsperiode, der højest kan fastlægges til 20 år. Afskrivningsperioden kan dog vælges som 10 år, når der ikke kan argumenteres for en konkret afskrivningsperiode som følge af goodwills karakter af at være et aktiv med ofte ubestemmelig levetid.

Bøden på 30.000 kr. for førstegangsforseelser er formentlig især begrundet i, at den manglende planlægning havde ført til, at helt åbenlyst væsentlige og risikofyldte områder var blevet ”overset”, hvilket burde havde stået klart for revisor.

Kvalitetskontrollanten havde efter revisors oplysninger på et tidspunkt overvejet, om revisionsfirmaet overhovedet havde et kvalitetsstyringssystem, men var blevet overbevist om, at det forelå i egenudviklet form. Hvis denne angiveligt første påstand var blevet fastholdt og i øvrigt havde kunnet dokumenteres, var bøden typisk blevet en virksomhedsbøde på 100.000 kr.

Endvidere demonstrerer sagen, at Revisortilsynet ikke var, og Erhvervsstyrelsen ikke er, bundet af kvalitetskontrollantens rapport ved indbringelse af sager for nævnet.

Sag nr. 34/2016

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.