Utilstrækkeligt revisionsbevis skulle have ført til manglende konklusion

Faglig nyhedI nedenstående sag sanktioneres det, at revisor burde have udformet en manglende konklusion som følge af utilstrækkeligt revisionsbevis om 81,5 % af balancesummen, og ikke en konklusion med forbehold for den mulige effekt. Overtrædelsen lå over niveauet for en mindre førstegangsforseelse og blev sanktioneret på samme niveau, som den ville være blevet, hvis kendelsen var afsagt før den 17. juni 2016 – bøde på 30.000 kroner.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 24/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 29. januar 2016 og kendelsen i form af en bøde på 30.000 kr. blev afsagt den 16. november 2016. Sagen var indbragt af Revisortilsynet og videreført af Erhvervsstyrelsen i forlængelse af en kvalitetskontrol i 2014.

Sagen indeholdte to klagepunkter vedrørende en enkeltsagskontrol af revisionen af regnskabet for et selskab, hvis formål var at drive inspektion, management og tilsyn med skibe og dermed beslægtet virksomhed:

 

Revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet revisor ikke havde kunnet nøjes med en konklusion med forbehold.

 

Hertil havde revisor ikke haft tilstrækkeligt og egnet bevis om overdragelsen af visse aktiviteter til et søsterselskab samt om tilstedeværelsen af selskabets aktieinvestering i et konkret udland.

Revisor frikendtes for det andet klagepunkt.

Formuleringen af de kritiserede afsnit i revisionspåtegningen på selskabets regnskab for 2013 var således:

         ”Forbehold

Selskabets kortfristede omsætningsværdipapirer er indregnet i balance med 2.787 t.kr. Ledelsen har målt disse værdipapirer til kostpris i stedet for til dagsværdi, hvilket er en afvigelse fra årsregnskabsloven. Der foreligger ikke tilgængelige regnskaber for selskaberne, hvorfor vi tager forbehold for aktivets værdiansættelse.

 

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven”.

Balancesummen i regnskabet var på 3.421 t.kr., og posten, hvorom der ikke var tilstrækkeligt og egnet bevis, udgjorde således 81,5 % af balancesummen. Posten var sammensat af aktier i to unoterede udenlandske selskaber.

Revisor havde i sagen i sit høringssvar af 27. november 2015 fremført en holdning om, at det var op til ham at vurdere, om forholdet var gennemgribende:

 

”Det er op til mig som revisor at vurdere, om jeg har fornødent kendskab til det pågældende forhold i relation til at afgøre, hvorvidt jeg skal udtrykke en konklusion med forbehold eller skal undlade at konkludere. Dette har jeg vurderet, og min vurdering har medført en konklusion med et klart og tydeligt forbehold.

Kontrollanten har betragtet forholdet som væsentligt og gennemgribende, idet han antager, at kapitalandelene er ganske uden værdi, hvilket ikke er i overensstemmelse med min opfattelse”.

Denne holdning blev fastholdt i partsindlægget ved fremmødet for Revisornævnet.

Revisornævnet kom frem til, at revisor burde have afgivet afkræftende konklusion eller ikke afgivet erklæring. Det fremhævedes, at forholdet vedrørte en post, der udgjorde 81,5 % af balancesummen.

Den først anførte mulighed må bunde ud i, at revisor i sagen havde argumenteret for, at kapitalandelene i de to udenlandske selskaber ikke var værdiløse. Revisor kunne således eventuelt have formuleret en uenighed med ledelsen om værdiansættelsen i en afkræftende konklusion.

Den anden mulighed, der forekommer mest sandsynlig, må kunne omskrives til en manglende konklusion. Dette havde da også været indholdet i kvalitetskontrollantens rapport.

Uanset hvad, antager Revisornævnet således, at effekten eller den mulige effekt var gennemgribende på trods af revisors argumentation for det modsatte. 

Sanktionen blev udmålt til en bøde på 30.000 kr. og dermed sanktioneret som en lidt større førstegangsforseelse. Sanktionen lå dermed på samme niveau som i kendelser afsagt før 17. juni 2016.

Revisornævnet havde ikke givet medhold i revisors omfattende indsigelser mod processen, der angiveligt burde have ført til afvisning af sagen (nye oplysninger i sagen, der ikke var foreholdt revisor, urigtigheder i Revisortilsynets sagsfremstilling, uoverensstemmelser mellem høringsbrev og efterfølgende afgørelse, samt inhabilitet hos sagsbehandleren i Revisortilsynet).

Sag nr. 24/2016

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.