Har du husket revisionsplanen?

Faglig nyhedUtilstrækkelig eller i værste fald ingen planlægning af revisionen øger risikoen for fejl i årsregnskabet. Revisors manglende stillingtagen til væsentlige og risikofyldte regnskabsposter blev i nedennævnte sag sanktioneret med bøde på 30.000 kr.

Om revisorRevision

Sag nr. 34/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 5. februar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014.

Formålet med revisionsplanlægning samt væsentligheds- og risikovurdering er, at der rettidigt bliver tilrettelagt relevante revisionshandlinger for at sikre tilstrækkeligt bevis for erklæringen.

De tre kontrolsager som var udtaget til kvalitetskontrol hos revisor, har overordnet set det til fælles, at de netop illustrerer vigtigheden af en revisionsplan. Revisornævnet har i sin kendelse af 21. november 2016, fundet det bevist, at revisor ikke har foretaget en egentlig planlægning af revisionen med konkret stillingtagen til væsentlige og risikofyldte regnskabsposter. Konsekvensen af dette er ifølge Revisornævnet, at revisionen på væsentlige områder har været utilstrækkelig og at væsentlighedsniveau ikke er fastlagt. Revisor har dermed handlet i strid med god revisorskik.

Den manglende revisionsplanlægning er endvidere illustreret ved, at revisor i forbindelse med revisionen af årsregnskabet 2013 for et anpartsselskab, har indregnet kapitalandele i et datterselskab i USA til 2.394 t.kr. uden at have forholdt sig til de særlige forhold vedrørende indregning og måling, som er gældende for datterselskabet i USA. Herudover foreligger der uklarhed om, hvorvidt revisor har taget stilling til, om lokal regnskabspraksis er i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Kapitalandelen udgør 17% af balancesummen, hvorfor Revisornævnet anser indregningen som værende en mangel ved en væsentlig regnskabspost.

Endvidere finder Revisornævnet, at erklæringsbekendtgørelsen er overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskaberne 2010 til 2013 for et aktieselskab grundet manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven. Mere specifikt er afskrivning af goodwill over 15 år ikke blevet ledsaget af en begrundelse, ligesom selskabets personaleomkostninger ikke er blevet specificeret i en note.

Revisor har i notat af 15. januar 2015 angivet, at oplysningen om afskrivning af goodwill over 15 år var drøftet med ledelsen. I forlængelse heraf har revisor dog anerkendt, at det er hans fejl, at begrundelsen ikke er medtaget i årsregnskaberne.

Ovenstående er overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 1 og § 6, stk. 2, nr. 2 og dermed god revisorskik jf. revisorloven § 16, stk. 1.

Forseelserne er blevet karakteriseret som værende mere end ikke-alvorlige forseelser, hvorfor Revisornævnet har sanktioneret revisor med en bøde på 30.000 kr.

Kvalitetskontrolbesøget har været gennemført forud for den gældende revisorlovs ikrafttrædelsestidspunkt den 17. juni 2016. Sagen er derfor behandlet i medfør af det før den 17. juni 2016 gældende regelsæt.

Sag nr. 34/2016

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791
  • Patrick Markussen

    Student

    3369 1044