Sager om lidt større førstegangsforseelser over advarselsniveauet

Faglig nyhedFra den 17. juni 2016 er sager for Revisornævnet blevet afgjort ud fra en række proportionalitetskriterier, og herunder sanktioneres mindre førstegangsforseelser således kun med en advarsel. I en række kommende nyheder vil vi fokusere på forhold, der ligger lige over det niveau, og som derfor typisk udløser bøder på 30.000 kr. Vi kommer med et bud på, hvorledes lidt større førstegangsforseelser adskiller sig fra mindre førstegangsforseelser.

Om revisorRevisionKvalitet

Den nye regulering kommer klart frem i praksis i de første 81 offentliggjorte kendelser (pr. 30. juni 2017), der er afsagt om ”gamle” sagsforhold. Det er iøjnefaldende, at der er sanktioneret med en advarsel i hele 21 af de 81 kendelser, der er offentliggjort, herunder 20 i sager indbragt af Revisortilsynet/Erhvervsstyrelsen.

 

I fremsættelsesbemærkningerne til L 631 blev mindre forseelser anskueliggjort med sager, der typisk hidtil var blevet sanktioneret med bøder på op til 25.000 kr.:

 

”Ved Erhvervsstyrelsens vurdering af, om en forseelse er mindre alvorlig, vil indgå, i hvilket omfang forseelsen kan antages at have eller kunne få betydning for pågældende revisionskundes forhold eller en tredjemands beslutningstagen om f.eks. ydelse af kredit eller indgåelse af forretningsmellemværende.

Der vil typisk være tale om sager, som hidtil har medført en bøde på op til ca. 25.000 kr. ved nævnet. Erhvervsstyrelsen vil konkret vurdere, om en forseelse kan anses som værende mindre alvorlig.

Det forudsættes, at Revisornævnet ved klager, der indbringes af andre end Erhvervsstyrelsen, anlægger et tilsvarende vurderingsgrundlag med hensyn til, om forseelsen bør anses som en mindre alvorlig forseelse og således ikke i førstegangstilfælde bør medføre en sanktion i form af en bøde, men alene en advarsel”.

 

 

Sanktionerne i gamle sager fra før den nye revisorlov pådømmes fra den 17. juni 2016 efter de nye regler, hvilket dog kun gælder ved lempelser, jf. princippet i straffelovens § 3, stk. 1, 1. punktum, der ofte citeres i nævnskendelser:

 

 

”Er den ved en handlings påkendelse gældende straffelovgivning forskellig fra den, der gjaldt ved handlingens foretagelse, afgøres spørgsmålet om strafbarhed og straf efter den senere lov, dog at afgørelsen ikke derved må blive strengere end efter den ældre lov”.

 

Det er rimeligt at antage, at de fleste af advarselssagerne var blevet bødesanktioneret, hvis kendelsen var blevet afsagt før den 17. juni 2016.

Sagerne vedrører typisk mindre erklæringsfejl og/eller mindre dokumentationsmangler uden væsentlig ”betydning for pågældende revisionskundes forhold eller en tredjemands beslutningstagen”.

Når man ser på de pr. 30. juni offentliggjorte kendelser, springer det i øjnene, at der kun er givet én bøde på under 30.000 kr. i de første 81 offentliggjorte kendelser (skæring pr. 30. juni 2017). Dette var en tillægsbøde på 15.000 kr.

Fraværet af mindre bøder er en konsekvens af, at Revisornævnet efter den nye regulering kun helt undtagelsesvist vil ikende bøder på op til 25.000 kr.

Af de 44 øvrige bødesanktioner var 13 på 30.000, 1 på 35.000, 9 på 40.000, 6 på 50.000, 1 på 60.000, 1 på 75.000, 7 på 100.000, 1 på 110.000, 2 på 125.000, 1 på 150.000, 1 på 175.000 og 1 på 200.000.

I en række kommende nyheder vil vi se på en række af bøderne på 30.000 kr., når de vedrører førstegangsforseelser. Fokus vil være på, hvorfor de ligger over niveauet for mindre førstegangsforseelser.

Du kan læse nogle af vores tidligere nyheder om mindre førstegangsforseelser her:

Manglende omtale af ulovligt aktionærlån

Manglende forbehold for forkert regnskabsmæssig klassifikation og stillingtagen til, om der var tale om landbrugsvirksomhed

Uberettiget afgivelse af erklæring om ikke-landbrugsvirksomhed

Manglende dokumentation af reviewhandlinger og manglende forbehold for utilstrækkelige oplysninger

Manglende forbehold for indregning af egne aktier under aktiver

Manglende dokumentation for planlægning og udførelse af revisionshandlinger om dagsværdier

Going concern: Manglende forbehold for ikke-oplyst usikkerhed og mangelfuld dokumentation

Manglende forbehold for en række formmangler samt mangelfuld revisionsdokumentation

Manglende oplysning om ledelsesansvar

 

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.