European Song Contest 2014 – afgørelse om Fonden Wonderful Copenhagens engagement

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har den 21. februar 2017 offentliggjort sin endelige afgørelse i sagen om Fonden Wonderful Copenhagens involvering i Eurovision Song Contest 2014. Ifølge afgørelsen er der grund til at forsøge at gøre ansvar gældende over for bestyrelsens daværende formand, men ikke over for de menige bestyrelsesmedlemmer og revisor. Det påståede ansvar vedrører særligt underskudsdækningen, som lå uden for fondens vedtægt.

Virksomhedsret

Erhvervsstyrelsen har siden ajourføringen af lovgivningen i 2015 været fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde. I den egenskab har styrelsen undersøgt en række forhold om Fonden Wonderful Copenhagens involvering i afholdelsen af European Song Contest 2014.

Materielt set havde fonden forud for afviklingen givet driftstilskud på 3.4 mio.kr. den 28. januar samt mellemfinansiering på op til 12 mio.kr. den 10. april 2014 for dens 100 % ejede produktionsselskab, der stod bag den praktiske del af arrangementet. Efter arrangementet havde fonden forhøjet mellemfinansieringen med op til 16.7 mio.kr. den 20. juni 2014 og endvidere dækket underskuddet på 58 mio.kr. den 18. august 2014.

Afgørelsen fastslår, at fonden omfattes af den almindelige lovgivning for erhvervsdrivende fonde, og dermed også af kravet om, at ekstraordinære dispositioner skal godkendes af fondsmyndigheden, hvilket bestyrelsen ikke havde levet op til, særligt i forbindelse med dækningen af underskuddet. For at bringe en erhvervsdrivende fond ”ud af” erhvervsfondsloven kræves der en særlovgivning og herunder et særligt tilsynsgrundlag, sådan som det eksempelvis gælder for universiteter og private gymnasier m.v. Dette var ikke tilfældet her.

Endvidere konkluderedes det i afgørelsen, at bestyrelsesformanden havde tilbageholdt væsentlig information for den øvrige bestyrelse.

Fonden havde afgivet støtteerklæringer over for DR. I undersøgelsen lægges det imidlertid til grund, at disse erklæringer ikke var økonomisk forpligtende, men alene indeholdt en indsatsforpligtelse for fonden. Endvidere havde bestyrelsesformanden tilsidesat sin forpligtelse til at indhente bestyrelsens godkendelse af en af de omhandlede støtteerklæringer. Erhvervsstyrelsen var i sin afgørelse af 2. december 2014 kommet frem til, at støtteerklæringerne måske kunne være bindende: Dette blev nu afgjort til ikke at have været tilfældet.

Bestyrelsen havde ikke levet op til sin tilsynsforpligtelse ved at undlade at påtale, at formanden havde underskrevet en yderligere støtteerklæring over for DR den 30. april 2014.

På den store klinge omkring erstatningsansvaret slap de menige bestyrelsesmedlemmer imidlertid, idet de havde handlet i tillid til, at formanden havde givet korrekte og fyldestgørende oplysninger, herunder om fondens retlige forpligtelser som følge af støtteerklæringerne. Dette havde ikke været tilfældet.

Afgørelsen lægger til grund, at driftstilskuddet og mellemfinansieringen forud for arrangementet havde været ulovlige uddelinger efter lovgivningen; men de havde ikke desto mindre været nødvendige for varetagelsen af fondens formål, som kunne have lidt skade, hvis arrangementet var blevet aflyst. Disse dispositioner var derfor ikke ansvarspådragende.

Den efterfølgende forhøjelse af mellemfinansieringen og dækningen af underskuddet var også i strid med lovgivningens uddelingsbestemmelser. Disse dispositioner havde imidlertid ikke været nødvendige for varetagelse af fondens formål, idet arrangementet jo var afviklet. Derfor udgjorde de et ansvarsgrundlag, som dog kun kunne gøres gældende over for den daværende bestyrelsesformand, der ikke havde givet de menige medlemmer fyldestgørende oplysninger, herunder fejlagtigt lagt til grund og overbevist medlemmerne om, at fonden havde været politisk forpligtet som følge af de afgivne støtteerklæringer over for DR.

Den daværende bestyrelsesformand havde således handlet ansvarspådragende over for fonden ved forhøjelse af mellemfinansieringen og dækningen af underskuddet, idet fonden ikke havde været retligt forpligtet til at dække underskuddet.

Finansieringen af underskuddet skete med et ”lån” fra Region Hovedstaden, der skulle ”afdrages” ved nedsættelse af fondens tilskud med 7 mio.kr. p.a. i de følgende syv år. Pt. foreligger der dog kun en resultatkontrakt for 2015-17, hvorfor tabet ”på nuværende tidspunkt” kan opgøres til 21 mio.kr.

Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen kan indbringes for Erhvervsankenævnet.

Den daværende bestyrelsesformands advokat har kritiseret undersøgelsen i pressen, herunder især for ikke at have belyst revisors rolle grundigt nok. Dette postulat virker dog en smule besynderligt, idet afgørelsen specifikt behandler emnet. Og der er i den forbindelse ikke (heller ikke fra den pågældende advokats side) fremlagt nogen form for dokumentation for, at revisor havde ydet rådgivning i sagen. Hertil er der i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2014 en supplerende oplysning vedrørende andre forhold. Her omtales den igangværende undersøgelse af, om ”den nuværende bestyrelse (pr. 2. december 2014) og tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i fonden kan ifalde ansvar for dispositioner foretaget i tilknytning til afholdelsen af European Song Contest 2014 i København”.    

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 21. februar 2017