Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 12. marts 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet.

Regnskab

I udkastet til bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet er der i § 23 indsat en bestemmelse, hvoraf bl.a. fremgår, at "Sager af regnskabsmæssig karakter forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen."

FSR - danske revisorer ser positivt på den foreslåede § 23, da det efter vores opfattelse er hensigtsmæssigt, at regnskabskontrollen sker med inddragelse af uafhængig og kompetent ekspertise med særligt kendskab til fortolkningsspørgsmål i forbindelse med regnskabsstandarder.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.