Information om egnethedsprøven

Her kan du læse om reglerne for indstilling til egnethedsprøven samt formål og indhold for prøven

Uddannelse

Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve.

Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk. Egnethedsprøve afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksamener.

For at kunne indstille sig til egnethedsprøve skal ansøgeren dokumentere, at den pågældende er godkendt til aflæggelse af egnethedsprøve af Erhvervsstyrelsen.

Ansøgning om at søge om godkendelse til egnethedsprøve sker ved at sende en mail med dokumentation på uddannelse og godkendelse fra udlandet til eksamensudvalget@erst.dk.

Når du har modtaget godkendelsen fra Erhvervsstyrelsen kan du indstille dig til egnethedsprøven.

Generelt

Prøvens formål er at konstatere, om personer, der i udlandet har gennemført en uddannelse,der kan ligestilles med uddannelsen efter revisorlovens § 3, og som har ret  til at udøve lovpligtig revision i et andet land, har opnået et sådant kendskab til dansk lovgivning, administrativ praksis og domstolsafgørelser, at vedkommende kan opnå beskikkelse i henhold til revisorloven til at udøve revision her i landet på samme vilkår,  som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Der kan være væsentlige forskelle mellem lovgivning og praksis i et andet land, hvad enten det er et EU/EØS-land eller et tredjeland, og dansk lovgivning og praksis. Det er derfor påkrævet at sikre sig, at de pågældende personer har opnået det fornødne praktiske kendskab til de særlige danske lovregler og praksis i Danmark, som er nødvendig for udøvelse af hvervet som statsautoriseret revisor i Danmark.

Prøven skal dokumentere kandidatens evne til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en dansk statsautoriseret revisors virksomhed under hensyntagen til de gældende etiske regler om forhold til  klienter og myndigheder samt andre revisorer og medarbejdere samt dansk lovgivning og praksis.

Prøvens indhold

Den mundtlige eksamination varer i almindelighed 30-40 minutter, hvortil kommer 40 minutters forberedelsestid. Forberedelsestiden giver kandidaten mulighed for at forberede en selvstændig besvarelse og strukturere en dialog med eksaminator. Eksaminationen styres i fornødent omfang af eksaminator.    

Kandidaten kan til forberedelsen medbringe love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, standarder, notater m.v., dog ikke computer og andet elektronisk udstyr. Til selve  eksaminationen må kun medbringes egne notater udarbejdet under forberedelsestiden.

Egnethedsprøven vil være koncentreret om en vurdering af kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendige for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark:

Materielle erhvervsretlige regler
Selskabsret, finansieringsret og insolvensret. Herunder hører regler og fremgangsmåder ved erhvervsdrivendes bogføring, regnskabsopgørelser i forbindelse med skifte, konkurs, rekonstruktion, køb og salg af virksomheder, likvidation samt fusioner og  spaltninger. 

Skatte- og skatteforvaltningsret
Love, bekendtgørelser, cirkulærer og praksis om indkomstbeskatning, beskatning af formueafkast, gave- og boafgift og omsætnings- og forbrugsafgifter, samt spørgsmål om skat i øvrigt.  c. Regler for regnskabsaflæggelse, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører regnskabsaflæggelse.  

Regler for udøvelse af revisionsvirksomhed i Danmark.
Afgivelse af erklæringer og udarbejdelse af rapporter i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og andre danske love og bekendtgørelser samt danske lovkrav og dansk  praksis om god revisorskik, uafhængighed og revisoretik.

Egnethedsprøven fokuserer således på de juridiske, administrative og etiske aspekter af revisorerhvervet i Danmark. Revisionstekniske spørgsmål kan indgå i sammenhængen, men er ikke centrale for egnethedsprøven.

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157

Retningslinjer

Revisorrådet har nedsat et Eksamensudvalg, der skal bistå Erhvervsstyrelsen ved prøver og eksamener for revisorer.

Her kan du læse mere om Revisorrådet og Eksamensudvalget samt retningslinjerne for afholdelse af eksamener.

Eksamensudvalget har udstukket retningslinjer for FSR - danske revisorers afholdelse af eksamen og prøver for revisorer, som du kan læse her

Ligeledes har Eksamensudvalget fastsat retningslinjer til eksamenskandidater om indholdet af eksamen, som du kan læse her