Faglige værktøjer

De faglige værktøjer dækker:

 • Udvidet gennemgang og Review
 • Revisors erklæringer
 • Kvalitetssikring
 • Revisionsopgaven
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber
 • Værdiansættelsesværktøj 

Du kan læse mere om de enkelte værktøjer her:

UDVIDET GENNEMGANG OG REVIEW
Udvidet gennemgang og Review
Guider dig igennem det arbejde du skal lave for de kunder, som vælger enten udvidet gennemgang eller review i stedet for revision. Værktøjet indeholder blandt andet eksempel på planlægningsnotat og instrukser for væsentlige og risikofyldte områder. Du har også adgang til aftalebrev, udkast til afsluttende konklusionsark og ledelseserklæring.
 

ERKLÆRINGER
Revisors erklæringer
Kortfattede beskrivelser af gældende krav til erklæringer. Du får talrige eksempler på revisionspåtegninger, reviewerklæringer og andre erklæringer, som du kan bruge i forskellige situationer. De mange eksempler på forbehold og supplerende oplysninger gør det let at finde en relevant formulering, som passer til den konkrete situation.

 

KVALITETSSTYRING
Kvalitetssikring
Værktøjet er relevant for både mindre og mellemstore revisionsvirksomheder. Begge typer virksomheder får et godt grundlag for at bestå den lovpligtige kvalitetskontrol. ”Kvalitetssikring” indeholder procedurer, instrukser og vejledninger til den generelle kvalitetsstyring for dit revisionsfi rma. I værktøjet finder du endvidere tjeklister med eksempler til brug for den faglige kvalitetsstyring på sagsniveau.

 

REVISION
Revisionsopgaven
Du får vejledning og en række udvidede tjeklister til revision af de større kunder, så du overholder god revisionsskik, herunder Isa’erne , bekendtgørelser og revisorloven. Derudover indeholder “Revisionsopgaven” arbejdsredskaber og eksempler til hele revisionsprocessen lige fra planlægning, udførelse til den afsluttende revision og rapportering til kunden.

Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring
Værktøjet er tilpasset udviklingen i revisionsprocesstandarderne og ISA 240 om besvigelser samt revisorloven.
Du får desuden de mest almindelige eksempler på tiltrædelses-, fratrædelses- og årsprotokollater samt ledelsens regnskabserklæring for selskaber.

 

SKAT
Skattefri virksomhedsomdannelse
Alle dokumenter der er nødvendige for at gennemføre en skatte fri virksomhedsomdannelse fra indledende
overvejelser til de endelige erklæringer. Vejledningen giver svar på de fleste spørgsmål på området. Du bør i hver enkelt sag vurdere om du har den fornødne kompetence til at udføre det juridiske arbejde i forbindelse med virksomhedsomdannelse.

Fusion
Giver dig overblik over skatteregler, selskabsretlige dokumenter og frister. Værktøjet indeholder de typiske
dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en fusion af danske selskaber fra de indledende overvejelser
til det færdige materiale til kunden. Der er naturligvis taget højde for alle de lempelser, der følger af ’den nye selskabslov’.

Spaltning
Folketinget har i de seneste år lempet betingelserne for at spalte. Derfor bliver der nu gennemført mange spaltninger - også af holdingselskaber. ”Skattefri spaltning” indeholder alt det materiale der skal bruges til en spaltning inklusive de relevante selskabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæssige regler.

Ophørspension
Detaljeret gennemgang af de muligheder, selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer har for at indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med hel eller delvis afståelse af erhvervsvirksomhed. Med dette værktøj er du bedre rustet til at kunne arbejde kvalificeret med rådgivningsopgaver af denne type.

Aktieombytning
Vejledninger og dokumenter der er nødvendige for at gennemføre en aktieombytning inklusive eksempler på ombytning med og uden tilladelse.

Tilførsel af aktiver
Ønsker du at etablere holdingstruktur, kan dette værktøj være en rigtig god hjælp. Virksomheden eller en gren af virksomheden skubbes ind i et nyt selskab, mod at det indskydende selskab får anparter eller aktier i det nye. Ifølge nyere regler kan man gennemføre en tilførsel uden tilladelse fra SKAT. ”Tilførsel af aktiver” giver dig det nødvendige overblik over skatteregler, selskabsretlige dokumenter og frister.

 

REGNSKAB
Årsrapporter
Du får overblik over årsregnskabslovens krav og en række eksempler på årsrapporter for personligt ejede virksomheder, små- og mellemstore selskaber og erhvervsdrivende fonde. Alle eksempler er suppleret med forklarende bemærkninger. ”Årsrapporter” indeholder desuden en række tjeklister, der kan tilpasses behovet hos den enkelte kunde.

Situationsbestemte regnskaber
Giver dig eksempler på de særlige regnskaber og erklæringer, man udarbejder ved virksomheders likvidation, betalingsstandsning, akkord, konkurs, fusion, spaltning og virksomhedsomdannelse. Der er også kortfattede beskrivelser af de enkelte områder og tjeklister
der giver dig et godt overblik.

 

VÆRDIANSÆTTELSE
Værdiansættelse af virksomheder

Dette værktøj er udarbejdet for at støtte revisors arbejde med rådgivning omkring værdiansættelse af virksomheder. Værktøjet omfatter en vejledning og en beregningsmodel. Vejledningen fokuserer på rådgivning af SMV-segmentet, og beskæftiger sig primært med praktisk anvendelse af de forskellige metoder. I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet en enkel værdiansættelsesmodel i Excel-format, og anvendelsen bliver illustreret ved et eksempel. Problemstillingen ved handel med aktivitet indgår ikke i værktøjet, da de skattemæssige aspekter omkring bl.a. merværdier er forskellige ved de to typer opgørelser.

 

 Alle værktøjer er placeret her 

Kontakt

 • Celina Bach-Møller

  Forretningsansvarlig

  3369 1063
  4193 3163