Hvad kontrollerer revisor i regnskabet?

De overordnede mål med en revision er fastlagt i en række internationale standarder for revision. Kort fortalt skal revisor ved revisionen:

 • Opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl
 • Konkludere, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat

I grove træk indeholder en revision en kontrol af følgende:

 • At aktiver og passiver eksisterer (At de værdier, der er opgjort i regnskabet, findes i virkeligheden – eksempelvis en kontrol af, at indholdet af et varelager fysisk er til stede)
 • At aktiver og passiver tilhører virksomheden
 • At aktiver og passiver er forsvarligt værdisat (Er en ejendom fastsat til 5 mio. kr. eller et varelager til 10 mio. kr., vurderer revisor, om de værdier er retvisende)
 • At virksomheden har registreret alle økonomiske transaktioner i materialet til regnskabet, og at transaktionerne faktisk har fundet sted
 • At transaktioner er foretaget i den periode, som regnskabet vedrører
  Eksempelvis - hvis en vare er solgt i regnskabsperioden, skal salget indgå i regnskabet – også selvom pengene for varen først betales efter regnskabsperioden
 • At oplysningerne i regnskabet er præsenteret i overensstemmelse med lovens krav

Revisionspligt
I Danmark er det et lovkrav, at en virksomhed får revideret sit regnskab, hvis virksomheden er drevet i selskabsform
(hvor ejeren ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtigelser).
Små selskaber (omfattet af regnskabsklasse B) kan dog i stedet for revision vælge en udvidet gennemgang af regnskabet.*

Selskaber kan fravælge revisionen / den udvidede gennemgang, hvis de to år i træk ikke overstiger to af følgende betingelser:

 • Omsætning på 8 millioner kroner
 • Balancesum på 4 millioner kroner
  (Balancesum = virksomhedens samlede aktiver)
 • 12 ansatte

En stor del af de virksomheder, som kan fravælge revisionen, vælger dog alligevel at få deres regnskaber revideret.
Virksomheder vælger eksempelvis revisionen til, hvis de ønsker, at oplysningerne skal have den ekstra troværdighed, en revision tilfører.
Virksomhedens eksterne interessenter, fx banker og investorer, kan også forlange at få et revideret regnskab, hvis de skal indgå i et samarbejde med en virksomhed.

* Fra og med regnskabsåret 2013 har mindre virksomheder mulighed for at vælge at få deres regnskab gennemgået efter en ny erklæringsstandard (Udvidet gennemgang). Den ny erklæringsstandard er et alternativ til revisionen målrettet mindre virksomheder. Læs mere: Udvidet gennemgang - et alternativ til revision for mindre virksomheder

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)