Resultatet af revisionen står i påtegningen

I påtegningen vil revisor altid:

  1. Påpege, at det er ledelsen, der har aflagt årsregnskabet.
    (At det er ledelsen - ikke revisor - som har ansvaret for selve årsregnskabet)
  2. Redegøre for, hvad der er revisors ansvar, og hvad revisionen omfatter.
  3. Redegøre for eventuelle forbehold for oplysningerne i regnskabet
  4. Konkludere, om regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med loven.
  5. Give eventuelle supplerende oplysninger om informationerne i regnskabet

Sprogligt kan en påtegning virke lidt utilgængelig. Revisor er pålagt at overholde internationale revisionsstandarder og kan derfor ikke ændre ret meget på formuleringerne.

 
Eksempel på revisors påtegning af et regnskab i regnskabsklasse B
Kilde: Revisors erklæringer - januar 2012, FSR - danske revisorer
 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Selskab B  Vi har revideret årsregnskabet for Selskab B for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-bejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-gere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt plan-lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er re-levant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formå-let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passi-ver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

_____________________________________

By, dato
Revisionsvirksomhedens navn
Revisors navn
Revisors titel

Folder: revision og årsregnskaber

Informationen på denne side er fra FSR - danske revisorers folder om revision og årsregnskaber.

Hent hele folderen her:
Revision og årsregnskaber (pdf)