Skattegevinster og -tab på fast ejendom, fordringer/gæld og aktier

Uddannelse

Få styr på de skattemæssige konsekvenser ved gevinster og tab på fast ejendom, fordringer og gæld samt aktier/anparter. Bliv klædt på til at spotte og løse særlige skattemæssige problemstillinger og indenfor områderne.

På kurset gennemgår og drøfter vi reglerne for gevinster og tab og ser nærmere på en række cases, som illustrerer stoffet. Vi kommer omkring:

 • Opgørelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL)

 • Metoder til at opgøre anskaffelsessummer og tillæg/fradrag i EBL

 • Samspil mellem ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven

 • Genplacering af ejendomsavance/udskydelse af beskatning i EBL

 • Behandling af genplaceret ejendomsavance ved skattefrit salg af ejendom

 • Tab på ejendomme. Hvad er konsekvensen, og er tabet altid kildeartsbegrænset?

 • Konsekvenser ved skift af status i EBL fra erhverv til privat (og omvendt)

 • Opgørelse af gevinst og tab for fordringer og gæld efter kursgevinstloven

 • Skattemæssige regler for finansielle kontrakter, herunder muligheder for carry back

 • Skattemæssige konsekvenser ved at eftergive gæld, herunder påvirkning på fremførte tab

 • Forskelle mellem skattemæssig behandling ved lån i dansk og udenlandsk valuta

 • Skattemæssige konsekvenser i koncerner ved gevinst og tab i kursgevinstloven

 • Behandling af aktier ved selskabers salg af aktier

 • Mulighed for at modtage skattefrit udbytte

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til konsekvenserne af skattegevinster og -tab på fast ejendom, fordringer/gæld og aktier og anparter. Du bliver fortrolig med regler og opgørelsesmetoder og kan anvende dem i dit daglige arbejde.

 

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk